Rehabilitering av gamle el.anlegg

Vurdere en oppgraderingVed endring, fornyelse og utvidelse av boligens elektriske anlegg, bør eier vurdere en oppgradering av gamle el.anlegg. Dette gjelder spesiellt sikringsskap med de "gamle skrusikringer". Alt eldes, også elektriske anlegg, som derved kan utøve en høy brannrisiko. Det er et faktum at de fleste branner skyldes elektriske gamle og dårlige anlegg.En kontroll og vurdering av det elektriske anleggs status er å anbefale.

Hvorfor bruke overspenningsvern?

Hvorfor bruke overspenningsvern?Vi lever idag i et samfunn som er avhengig av moderne teknologi som elektronikk, data, kommunikasjon, strømforsyninger osv. I løpet av de siste årene har det vært en kraftig økning i bruk av slikt utstyr. Erfaringer viser at dette utstyret er svært følsomt overfor forstyrrelser. Den hyppigste grunn til dette er overspenninger (transienter). Overspenninger i elektriske anlegg kan lett føre til driftsforstyrrelser f.eks. ved at PC'en låser seg eller at alarmsystemet løser ut uten grunn. Kraftige overspenninger kan også føre til total havari av apparater og utstyr, eller i verste fall brann.

Til en hver tid vil det oppstå små og store overspenninger for alle typer ledningsbundne nett. Overspenninger oppstår ikke bare på grunn av lynnedslag. Alltid når en strøm endrer seg hurtig, genereres ifølge induksjonsloven en overspenning i de tilkoplede elektriske ledninger. Eksempler på hurtige endringer i nettet som forårsaker overspenninger er: Kortslutninger, start/stopp av elektriske motorer, heiser, av/på lysrøranlegg, sikringsbrudd mm.

Før man installerer elektroniske innretninger, datautstyr osv., bør man tenke over hva det koster hvis utstyret skulle havarere og ikke minst hvilke utgifter og problemer det skaper når utstyret ligger nede. Disse problemene kan enkelt løses med overspenningsvern.

Overspenningsvern bør benyttes i hovedsikringsskapet for den enkelte bolig / leilighet. En kan / bør og benytte enkle flyttbare overspenningsvern ved tilkobling av TV og PC. Det er og mulighet til å beskytte innkommede linjer fra Telenor (telefon, ISDN og ADSL) og antenneanlegg.

Ved denne type installasjoner vil man og kunne oppnå rabatter på forsikringspremien.

 

Overspenningsvern bør benyttes i hovedsikringsskapet for den enkelte bolig